New Hope School

What started out as a school for 33 learners, 14 staff members and 2 housemothers in the old St. Peters Hostel in Murray Street, Brooklyn, New Hope School moved into a new school building of R 1,8 million in 1979. The school was built on a farm of which the homestead was called “New Hop

Today New Hope School has 410 learners receiving education ranging from preschool to matric, also vocational and life skills. These are learners from diverse cultural backgrounds, each with a disability such as cerebral palsy, physical disability, traumatic head injury or specific learning disability.

The learners can make use of the school’s transport system in residential areas in and around Pretoria and Centurion. The school also has hostel facilities for learners not residing in Pretoria. After Care Facilities are offered to learners whose parents are able to fetch them only after work.

Educators, psychologists, counselors, physio -, occupational- and speech therapists, class room facilitators and general assistants all from part of the team to help each learner to overcome their specific learning barriers. The school also has a full time nursing sister and social worker.

New Hope School is unique in offering three Curricular Streams in order to afford each learner the opportunity to develop optimally. Besides the academic main stream curriculum offering NCS, the school also has a Vocational Skills and a Life Skills Phase. Our learners can attain a mainstream qualification as in any other public school, although with a limited scope of learning areas in FET (Gr. 10 – 12). The focus of the Vocational Skills Phase is entrepreneurship and practical work related skills. Life Skills Phase learners are supported to function independently and to develop appropriate social skills. These two phases host a Tea Garden on most Fridays during the school term from 10 :00 to 12:00. Learners are involved in the preparation of the food, the setting of the table and waiter – all work related skills as part of the school-to-work program offered by the school.

Our school is proud of a 100% matric pass rate over the past 5 years. We offer a wide variety of summer and winter sporting activities. Some of our learners have performed at provincial and national level. Learners also participate in cultural activities such as Eisteddfod, Wheel Chair Dances and Drama.

New Hope School – The Key to Success!

More information on New Hope School’s academic program and therapies offered is available in our Prospectus, which can be downloaded from the Home Page.


Van ‘n skamele begin in 1971 waar 33 leerders, 14 personeellede en twee huismoeders in die ou St Peters Hostel in Murraystraat Brooklyn gehuisves word, groei die skool vinnig en trek in 1979 na ‘n nuwe skoolgebou wat teen ‘n koste van R1,8 miljoen opgerig word op die plaas met die opstal genaamd Nuwe Hoop.

Nuwe Hoop Skool verskaf tans onderrig aan 410 leerders, vanaf kleuter tot matriek, uit ʼn wye verskeidenheid kulturele agtergronde met serebrale en fisiese gestremdhede, traumaties breinbeserings asook spesifieke leergestremdhede.

Skoolbussies vervoer leerders vanaf woongebiede in en om Pretoria en koshuisverblyf is beskikbaar vir diegene wat buite Pretoria woonagtig is. Daar is ook ‘n naskool sentrum by die skool vir leerders wie se ouers hul eers later in die dag kan kom haal.

Onderwysers, sielkundiges, fisio-, arbeids- en spraakterapeute, klas-fasiliteerders en algemene assistente werk saam met die ouers om die beste oplossing te vind om ‘n spesifieke hindernis tot leer aan te spreek. Die skool beskik ook oor ‘n voltydse suster en maatskaplike werker.

Nuwe Hoop skool is uniek met sy konsep van 3 bane, wat aan elke leerder die geleentheid bied om optimaal te ontwikkel. Benewens die akademiese baan beskik die skool ook oor ‘n Beroepsvaardigheids- en ‘n Lewensvaardigheidsbaan. Die Beroepsvaardigheidsbaan fokus op entrepreneurskap en praktiese werksvaardighede terwyl die Lewensvaardigheidsbaan leerders begelei om so selfstandig moontlik te funksioneer en sosiale vaardighede uit te bou. Hierdie twee bane is ook verantwoordelik vir die skool se teetuin wat op meeste Vrydae gedurende die skoolkwartaal van 10 – 12 bedryf word.

Ons skool spog nie net die laaste 5 jaar met ‘n 100% matriekslaagsyfer nie, maar ons atlete geniet ‘n wye verskeidenheid van somer en wintersportsoorte en kompeteer selfs op provinsiale en nasionale vlak. Leerders presteer ook op kulturelegebied en neem deel aan onder andere die Eisteddfod, rolstoeldanse en drama-aktiwiteite.

Nuwe Hoop skool – die sleutel tot sukses

Indien jy meer wil weet oor Nuwe Hoop Skool se akademiese program en die terapeutiese dienste wat by die skool aangebied word, kan jy ons Prospektus aflaai.